property71

Michał Dudek

+48 691 798 999
biuro@property71.pl

Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 7121.
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, geodeta.

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, uczestnik wielu szkoleń w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

W pracy cechuje mnie profesjonalizm i rzetelność w informowaniu klienta o wszelkich istotnych okolicznościach na każdym etapie współpracy. Ostateczną cenę za usługę poznają Państwo oczywiście przed jej realizacją.

Oferta

Wartość nieruchomości określona w procesie wyceny stanowi punkt wyjścia w wielu sytuacjach. Celem wyceny może być m. in.:
 
 • określenie szacunkowej ceny sprzedaży lub zakupu
 • ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu, wierzytelności
 • zniesienie współwłasności
 • podział majątku
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu)
 • aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
 • określenie wartości nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych
 • określenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • uzyskanie rekompensat
 • uzyskanie odszkodowania (na skutek wywłaszczenia lub czasowego zajęcia nieruchomości, przeprowadzenia przez nieruchomość urządzeń infrastruktury technicznej)
 • określenie wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej (na skutek jej podziału (lub scalenia i podziału), budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi)
 • określenie wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej spowodowanej zmianą ustaleń planu miejscowego
 • określenie utraty wartości nieruchomości spowodowanej zmianą ustaleń planu miejscowego w celu ustalenia odszkodowania
 • określenie wartości nieruchomości ze złożami kopalin
 • dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego:
  - sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych najemcom
  - wycena nieruchomości do sprzedaży, nabycia lub zamiany

Wycena nieruchomości lokalowych, lokale mieszkalne (od 500 zł)

Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych lub lokalu spółdzielczego dla różnych celów. Do najczęściej występujących należą: określenie szacunkowej ceny sprzedaży lub zakupu lokalu, podział majątku, zniesienie współwłasności, wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu), ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu, wierzytelności. Cena za usługę określona w umowie jak i czas jej realizacji jest wypadkową dwóch głównych czynników tzn. stopnia złożoności wyceny oraz […]

Więcej

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (od 500 zł)

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla różnych celów. Do najczęściej występujących należą: określenie szacunkowej ceny sprzedaży lub zakupu nieruchomości – działki, podział majątku, zniesienie współwłasności, wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu), ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu, wierzytelności. Cena za usługę określona w umowie jak i czas jej realizacji jest wypadkową dwóch głównych czynników tzn. stopnia złożoności wyceny oraz posiadanych […]

Więcej

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych, domy (od 1000 zł)

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi wolnostojącymi, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej dla różnych celów. Do najczęściej występujących należą: określenie szacunkowej ceny sprzedaży lub zakupu nieruchomości, podział majątku, zniesienie współwłasności, wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu), ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu, wierzytelności. Cena za usługę określona w umowie jak i czas jej realizacji jest wypadkową dwóch głównych czynników […]

Więcej

Wycena nieruchomości komercyjnych i przemysłowych

Wycena nieruchomości komercyjnych i przemysłowych dla różnych celów. Do najczęściej występujących należą: określenie szacunkowej ceny sprzedaży lub zakupu, zniesienie współwłasności, wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu), ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu, wierzytelności. Cena za usługę określona w umowie jak i czas jej realizacji jest wypadkową dwóch głównych czynników tzn. stopnia złożoności wyceny oraz posiadanych niezbędnych danych do sporządzenia […]

Więcej

Skatepark, wakepark, plaża?

Dla tych z Państwa, którzy żyją dynamicznie i realizują projekty związane z nieruchomościami w branży rozrywkowej, sportów ekstremalnych lub pokrewnych oferuję wyspecjalizowane tematycznie usługi wycen nieruchomości i doradztwo. Przy kreowaniu własnego biznesu dla zapewnienia przyszłej spółce kapitału zakładowego, warto zastanowić się nad wniesieniem nieruchomości jako wkładu niepieniężnego tzw. aportu. W tym celu niezbędna będzie wycena […]

Więcej

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu

Oszczędzaj. Wartość nieruchomości stanowiącej podstawę wymiaru opłaty rocznej jest zmienna w czasie. Razem przeanalizujemy każdy indywidualny przypadek a zamówiona wycena wartości rynkowej może posłużyć jako podstawa do obniżenia opłaty rocznej w postępowaniu administracyjnym. Pomogę również przygotować odpowiednie dokumenty niezbędne w postępowaniu o zmianę wysokości opłaty rocznej. Cena za usługę określona w umowie jak i czas […]

Więcej

Pomiary powierzchni i kubatur nieruchomości

Jeżeli kupili Państwo mieszkanie deweloperskie lub dom warto sprawdzić czy zakupiona nieruchomość ma powierzchnię zgodną z przedstawianą ofertą. Niezrealizowane metry kwadratowe Państwa inwestycji to realna kwota zwrotu nadpłaconych pieniędzy a sporządzona dokumentacja, ekspertyza posłuży Państwu w procesie ubiegania się o ich zwrot. Jednym słowem warto! Cena za usługę określona w umowie jak i czas jej […]

Więcej

Doradztwo inwestycyjne, analizy rynku nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości

Obsługa rynku nieruchomości nie ogranicza się jedynie do sporządzania wycen. Oferuję Państwu również skrojone na miarę analizy rynku nieruchomości opracowane zgodnie z akademicką wiedzą i inżynierską precyzją. Zastosowanie metod ekonometrycznych i omówienie wpływu cech na wynik może przyczynić się do ukierunkowania rozwoju Państwa nieruchomości w sposób maksymalizujący wartość portfela nieruchomości. Dla tych z Państwa, którzy […]

Więcej

Współpraca B2B

Specjalna oferta dla przedstawicieli wolnych zawodów i firm. Wszędzie tam gdzie jest potrzebna opinia o wartości nieruchomości, analizy czy ekspertyzy rynku nieruchomości property71 przychodzi z pomocą. Cena za usługę określona w umowie jak i czas jej realizacji jest wypadkową dwóch głównych czynników tzn. stopnia złożoności wyceny oraz posiadanych niezbędnych danych do sporządzenia opinii.   Przygotowanie […]

Więcej

Usługi geodezyjne

Bogate doświadczenie poparte wieloma zleceniami doprowadziły do specjalizacji w poszczególnych opracowaniach: pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.) pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników pomiary kontrolne budynków i budowli monitoring obiektów sąsiadujących z budową pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych (hale, zbiorniki, maszyny, kominy itp.) pomiary […]

Więcej

Zamów wycenę

Wszędzie tam gdzie jest potrzebna opinia o wartości nieruchomości, analizy czy ekspertyzy rynku nieruchomości property71 przychodzi z pomocą. Cena za usługę określona w umowie jak i czas jej realizacji jest wypadkową dwóch głównych czynników tzn. stopnia złożoności wyceny oraz posiadanych niezbędnych danych do sporządzenia opinii.

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów przed zleceniem wyceny nieruchomości w sposób istotny wpływa na skrócenie terminu wykonania operatu szacunkowego lub ekspertyzy. W przypadku braku niżej wymienionych dokumentów oczywiście istnieje możliwość ich uzyskania w ramach zawartej z Państwem umowy.

Wysoko określone standardy współpracy i etyki zawodowej gwarantują Państwu poufność udostępnianych informacji. Gwarantuję, że dostarczone dokumenty nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Sporządzona dla Państwa opinia o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego powstaje w oparciu o analizę niezbędnych i dostępnych danych o nieruchomości. Określona wartość jest wynikiem analizy stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości. Szczegółowy zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości dla określonego przez Państwa celu ustalimy wspólnie. W przypadku wycen nieruchomości komercyjnych niezbędny może być wgląd rzeczoznawcy do zawartych umów najmu i dokumentacji finansowej dotyczącej nieruchomości. Poniżej zawarto przykładowe źródła informacji o nieruchomościach wykorzystywanych w trakcie sporządzenia wyceny.

Nieruchomości lokalowe lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
aktualny odpis z księgi wieczystej
zaświadczenie o samodzielności lokalu
zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu (dla spółdzielczych własnościowych praw)
plan lokalu
inne dokumenty dotyczące nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej, nieruchomości komercyjne (w tym: usługi, biura, hale, magazyny), przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, placówki oświaty, obiekty rekreacyjne i inne
akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
aktualny odpis z księgi wieczystej
mapa zasadnicza
ewidencja sieci uzbrojenia terenu
wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile plan został sporządzony)
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile została wydana)
wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
decyzja o pozwoleniu na budowę
dokumentacja techniczna budynku
rejestry zabytków
umowy, orzeczenia, decyzje i innych dokumenty, będące podstawą wpisu do ksiąg wieczystych oraz do rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego
świadectwo charakterystyki energetycznej
inne dokumenty dotyczące nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane
akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
aktualny odpis z księgi wieczystej
mapa zasadnicza
ewidencja sieci uzbrojenia terenu
wypis i wyrys z rejestru gruntów
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile został sporządzony)
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile została wydana)
wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli została wydana)
umowy, orzeczenia, decyzje i innych dokumenty, będące podstawą wpisu do ksiąg wieczystych oraz do rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego

Kontakt

Telefon: +48 691 798 999